fbpx
Search
Search
Close this search box.

Pirkimo pardavimo taisyklės

Pagrindinės nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.4sezonai.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir Alberto Zigmanto (toliau – Pardavėjas), individualios veiklos vykdymo pažymėjimo nr. 1100711, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1. Pardavėjo teisės ir pareigos

1.1 Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles naujas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

1.2 Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

1.3 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

1.4 Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2 Pirkėjas gavęs siuntą privalo patikrinti ar siunta nepažeista (šlapia ar kitaip išoriškai pažeista ). Taip pat privalo patikrinti ar siunta nėra pažeista iš vidaus, ar atvyko visos užsakytos prekės. Tuo atveju, jei siunta pažeista ar trūksta tam tikrų prekių – siuntos nepriimti.

2.3 Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą, laikoma, kad siunta pristatyta nepažeistoje pakuotėje ir atitinka prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

2.4 Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka el. parduotuvėje nurodytais būdais: el. bankininkystės pagalba arba pavedimu iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą Pardavėjo rekvizituose.

3. Prekių apmokėjimas

3.1 Prekių kaina elektroninėje parduotuvėje nurodoma Eurais su PVM.

3.2 Pirkėjas apmokėjimą vykdo naudojantis el. bankininkystės sistema. Įvykdžius apmokėjimą el. bankininkyste, užsakymas pradedamas formuoti nuo tos dienos, kuomet Pirkėjo sumokėti pinigai patenka į Pardavėjo banko sąskaitą.

3.4 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti, priešingu atveju Pardavėjas nėra atsakingas už galimą prekės nepristatymą ar velavimą.

4. Prekių pristatymas

4.1 Prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje pristato pardavėjo nurodyta kurjerių įmonė.

4.2 Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 1-4 darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo.

4.3 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4.4 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Prekes pristačius prekių užsakymo paraiškoje nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra tinkamai pristatytos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priėmė Pirkėjas ar bet kuris kitas asmuo, prekes priėmęs nurodytu adresu. Tokiu atveju Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ir/ar kitų su pristatymu susijusių pretenzijų.

4.5 Pirkėjas, priimdamas prekes, privalo kartu su prekes pristatančiu asmeniu patikrinti pristatytų prekių būklę, kiekį, kokybę, komplektaciją. Pastebėjęs/nustatęs prekių kiekio, kokybės, komplektacijos ir kt. neatitikimą, Pirkėjas prekių privalo nepriimti ir tai pažymėti prekių perdavimo – priėmimo dokumentuose. Pirkėjui priėmus prekes, kai kuriais atvejais, ir pasirašius prekių perdavimo – priėmimo dokumentus be pastabų, laikoma, kad perduotos prekės yra tinkamos būklės, be defektų, prekių kiekis, kokybė, komplektacija atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas ir Pirkėjas dėl to jokių pretenzijų Pardavėjui neturi.

5. Prekių grąžinimas

5.1 Tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška, Pirkėjas apie kokybės trūkumus privalo informuoti www.4sezonai.lt el. parduotuvės administraciją per 24 valandas el.paštu: info@4sezonai.lt arba telefonu: +370 616 07336.

5.2 Kreipiantis dėl prastos produkto kokybės, privaloma pateikti nekokybiško produkto nuotrauką ir aprašymą.

5.3 Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Prieš grąžinant prekes pirkėjas turi būtinai susisiekti su pardavėju nurodytu el. paštu info@sezonai.lt

5.4 Už grąžinamos prekės tinkamą supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

5.5 Pardavėjas netinkamos kokybės prekę parsisiunčia savo lėšomis ir pakeičia ją į tinkamos kokybės prekę arba grąžina už netinkamos kokybės prekę sumokėtus pinigus Pirkėjui.

5.6 Tuo atveju jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinti pinigai, už grąžintas netinkamos kokybės prekes, jis privalo el. paštu info@4sezonai.lt pateikti prašymą dėl pinigų grąžinimo. Prašyme dėl pinigų grąžinimo Pirkėjas turi nurodyti: vardą, pavardę, užsakymo nr., netinkamos prekės pavadinimą, kiekį bei grąžinimo priežastį. Pinigai Pirkėjui grąžinami atgal į banko sąskaitą, iš kurios buvo mokėta už prekes. Pinigai grąžinami per 3 darbo dienas nuo pateikto Pirkėjo raštiško (elektroniniu paštu) prašymo ir netinkamos kokybės prekės išsiuntimo Pardavėjui.

5.7 Visais grąžinimo atvejais pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis nurodytais kontaktais ir tik gavęs informaciją iš parduotuvės atstovo, vykdyti grąžinimą per kurjerį.

6. Bendra atsakomybė

6.1 Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

6.2 Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3 Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7. Apsikeitimas informacija

7.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

7.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@4sezonai.lt ar telefonu 8 616 07336.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2 Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.5 Visa elektroninėje parduotuvėje www.4sezonai.lt skelbiama tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė.

Šios Pirkimo taisyklės buvo patvirtintos 2022-04-18 ir bet kada gali būti keičiamos.