fbpx
Search
Search
Close this search box.

Privatumo politika

Kaip detaliai nurodyta šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika), mes gerbiame Jūsų teisę į privatumą ir Jūsų asmens duomenų saugumą, kurį saugome ir užtikriname sąžiningai bei teisėtai tvarkydami, prižiūrėdami Jūsų pateiktus asmens duomenis. Mūsų politika yra gerbti Jūsų privatumą dėl bet kokios informacijos, kurią galime rinkti iš Jūsų mūsų tinklalapyje https://www.4sezonai.lt ir kitose mūsų valdomose socialinių medijų paskyrose.

Visi asmens duomenys renkami ir apdorojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo / BDAR).

Sąvokos

Duomenų valdytojas – Albertas Zigmanta (toliau – 4sezonai.lt), individualios veiklos vykdymo pažymėjimo Nr. 1100711, elektroninio pašto adresas – info@4sezonai.lt, kuris yra ir Pardavėjas.

Duomenų tvarkytojas – paslaugų teikėjai, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis Alberto Zigmanto, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile.

Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris perka prekes iš Pardavėjo.

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, BDAR ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei ši Privatumo politika.

1.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

2. Asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika.

2.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis ar juos pašalinti parašydamas el. laišką info@4sezonai.lt. Tokiu atveju Pardavėjas turi įgyvendinti Pirkėjo prašymą (ne vėliau nei per 7 darbo dienas).

2.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.4sezonai.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Retkarčiais mes Jums parašysime pateikdami informaciją apie prekių pasiūlymus ir papildomus produktus naudodamiesi el. ryšio priemonėmis. Taip pat prekių užsakymo metu galėsite nurodyti, ar norite gauti tokio pobūdžio pranešimus. Be to, kiekvieną kartą gavę elektroninį pranešimą turėsite galimybę nurodyti, kad daugiau nebenorite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų.

2.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

2.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

2.6. Asmenys, kurie sutiko, kad jų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.7. Dovanų kuponų pirkimo atveju tvarkomi šie duomenys: Pirkėjo vardas, pavardė, dovanų kupono vertė, Pirkėjo elektroninis paštro adresas, Pirkėjo telefono mumeris, dovanų kupono galiojimo data, atsiskaitymo duomenys.

2.8. Jūsų, asmens duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

2.8.1 Jūsų norimiems įsigyti produktams ir paslaugoms teikti. Duomenis naudojame tam, kad apdorotume Jūsų prekių užsakymus, išspręstume klausimus, susijusius su prekių pateikimu ar pristatymu bei vykdytume kitus sutartinius ar Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų įpareigojimus;

2.8.2 Su Jumis susisiekti, jei pasikeistų informacija apie prekės pristatymo laiką ar kita su Jūsų pateiktu užsakymu susijusi informacija. Šios komunikacijos nėra skirtos rinkodaros tikslais ir jų negalima atsisakyti.

2.9.Sutikimą naudoti asmens duomenis gali duoti tik 16 metų amžiaus ar vyresni asmenys. Jaunesniems vaikams reikalingas vaiko tėvų ar teisėtų globėjų sutikimas.

3. Asmens duomenų rinkimas

3.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti Jūsų pirkimo procesą www.4sezonai.lt elektroninėje parduotuvėje. Norėdami užsiregistruoti www.4sezonai.lt puslapyje ir susikurti paskyrą, turite būtinai pateikti vardą ir pavardę bei elektroninio pašto adresą.

Norėdami pirkti www.4sezonai.lt elektroninėje parduotuvėje, privalote pateikti šią informaciją:

⚬ vardas, pavardė;

⚬ telefono numeris;

⚬ elektroninio pašto adresas;

⚬ prekių pristatymo adresas;

⚬ mokėjimo duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu);

⚬ ip adresas;

⚬ lytis;

⚬ pirkimo istorija;

⚬ gimimo data.

3.2. Jūs patys sprendžiate, kokius savo duomenis atskleisti. Nutarę neatskleisti savo duomenų, Jūs prarandate galimybę naudotis kai kuriais www.4sezonai.lt elektroninės parduotuvės ištekliais. Vartotojai, nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, negaus informacijos apie nuolaidas ir kitos svarbios informacijos. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti prekių arba suteikti paslaugų.

3.3. 4sezonai.lt asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą. Pirkimo proceso metu registruodamiesi www.4sezonai.lt elektroninėje parduotuvėje, Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.

4. Taisyklių keitimas

4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Privatumo politiką.

4.2. Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.4sezonai.lt .

4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

4.4. Jei po Privatumo politikos papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja redakcija.

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu: info@4sezonai.lt .

5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

6. Slapukai (angl. cookies)

6.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.4sezonai.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

6.2. Slapukų naudojimo tikslai

6.2.1. Parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti baldus. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Duomenų valdytojas turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).

6.4. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Galima sužinoti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti šioje svetainėje AboutCookies.org (anglų kalba). Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis.

6.5. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje Pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

6.6. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

6.7. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

7. Jūsų teisės

7.1. Jūs turite teisę:

7.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

7.1.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

7.1.3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

7.1.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

7.1.5. reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

7.1.6. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

7.2. Pirkėjas, norėdamas pateikti užklausą dėl apie jį sukauptus ir naudojamus asmens duomenis turi teisę gauti tik pateikęs užklausą el. paštu: info@4sezonai.lt., kuri gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo/-ų sudėtingumą ir skaičių.

8. Privatumo politikos keitimas

8.1. Duomenų valdytojas turi teisę savarankiškai iš dalies arba visiškai pakeisti Privatumo politiką, apie tai pranešdamas www.4sezonai.lt elektroninėje parduotuvėje, o tokie papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje www.4sezonai.lt momento.

8.2. Jei po pakeitimų Pirkėjas toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Privatumo politikos redakcija.

8.3. Pirkėjas gali atsisakyti naujos Privatumo politikos redakcijos, pateikdamas laisvos formos prieštaravimą el. paštu: info@4sezonai.lt .

Iškilus klausimams, kreipkitės telefonu 8 616 07336 ar el. paštu info@4sezonai.lt

Privatumo politika paskutinį kartą keista 2022-04-17